Marvel: Avengers Alliance Wiki
Advertisement
Effect BG 1 RedEffect Icon 039  Geschwächt
Debuff
Angriff um 25% gesenkt.
Kurzinfo
Geschwächt
Negativer Buff
Effect BG 1 RedGeschwächt
Angriff um 25% gesenkt.

Effekte[]

Geschwächt - Angriff um 25% gesenkt.Geschwächt - Angriff um 25% gesenkt. Geschwächt

  • Angriff um 25% gesenkt.
Advertisement