Marvel: Avengers Alliance Wiki
Advertisement


Icon Ability Type
Baron Mordo Icon
 Baron Mordo
Bolts of Balthakk Ranged Magic
Blackheart Icon
 Blackheart
Caustic Pitch Ranged Magic
Corrupting Bolt Ranged Magic
Corrupting Flames Ranged Magic
Fester Ranged Magic
Foul Play Ranged Magic
Frailty Ranged Magic
Malevolent Minions Ranged Magic
Blackheart Icon
Blaster Blackheart
Fester Ranged Magic
Blackheart Icon
Bruiser Blackheart
Corrupting Bolt Ranged Magic
Blackheart Icon
Infiltrator Blackheart
Caustic Pitch Ranged Magic
Frailty Ranged Magic
Blackheart Icon
Scrapper Blackheart
Foul Play Ranged Magic
Malevolent Minions Ranged Magic
Blackheart Icon
Tactician Blackheart
Corrupting Flames Ranged Magic
Incendiary Blast Ranged Magic
Dr. Doom Icon
 Dr. Doom
Arc Lightning Ranged Magic Electric Energy
Magic Bolt Ranged Magic Energy
Enchantress Icon
 Enchantress
Charm Magic Debuff
Emerald Wave Magic Energy Ranged
Magic Missile Magic Energy Ranged
Advertisement